Burse de performanță

Art. 7 alin. (1) Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific,, organizate de Ministerul Educației;

d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României.

Burse de merit

Art. 10 alin. (1) Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au obținut media anuala generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate/an in  anul școlar anterior, cu excepția clasei a IX-a;

b) au obținut media de admitere in invatamantul liceal sau profesional de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene/zonale in cazul invatamantului vocational de arta  ale competițiilor școlare naționale organizate de ME;

d) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de ME.

(2) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a), b), c) si d) se acordă elevilor pe baza rezultatelor atestate prin documente scolare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul de pe diplomele obtinute la competitii

Burse de studiu

Articolul 13 (1) Bursa de studiu se acordă elevilor din clasele a V-a- XII-a care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care se incadreaza in cel putin unul din cazurile urmatoare:

a) au obținut media anuala generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;

b) au obținut, in clasa a IV-a, calificativul „foarte bine” la toate disciplinele de studiu si au acumulat cel mult 20 absente nemotivate in anul scolar anterior,pentru elevii clasei a V-a;

c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul scolar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a      

 (2) Pentru obținerea bursei de studiu, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 20 zile lucrătoare ale anului scolar.

Burse de ajutor social

Art. 15 alin. (1) Bursele de ajutor social se acordă  elevilor din invatamantul preuniversitar de stat  înscriși la cursurile cu frecvență,  inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se incadreaza in cel putin una dintre urmatoarele situatii:

a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. Se va lua in calcul salariu minim net pe economie in vigoare la data depunerii cererii.

b) elevi orfani, elevii aflati in intretinerea unui singur părinte (copil pentru care instanta de tutela a hotarat exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur parinte, nefiind stabilit modul de indeplinire a obligatiei de intretinere a celuilalt parinte- pensie de intretinere, copil cu tata delcarat necunoscut, copil adoptat de o singura persoana) si elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenta, acordarea bursei nefiind conditionata de venitul netlunar al familiei;

c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului. Bursa se acorda pe baza certificatului tip A5,avizat de medicul de familie respectiv a certificatului de incadrare in grad de handicap, fara a fi conditionata de venitul net lunar al familiei

d) elevii din invatamantul primar si gimnazial din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind conditionata de venitul net lunar al familiei

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii, cu exceptia burselor scolare si universitare;

Formulare – Cereri

Centralizare propuneri la nivel de clasă