A. Prevederile din Metodologia privind mobilitatea personalului didactic care trebuiesc aduse la cunoștința candidaților sunt:
(a)Inspecţia specială la clasă se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1, conform fisei anexate prezentei proceduri. Rezultatele la aceasta proba se aduc la cunostinta candidatilor in ziua sustinerii probei, iar la această probă nu se admit contestaţii.
(b)Probele practice de profil, pentru posturile care sunt condiţionate pentru ocupare de proba practică (instruire practică, palatele si cluburile elevilor, informatică etc), se desfăşoară conform anexelor 5-12, care fac parte din Metodologie şi se evaluează prin note de la 10 la 1. Rezultatele la aceasta proba se aduc la cunostinta candidatilor in ziua sustinerii probei, iar la această probă nu se admit contestaţii. Nota obţinută la proba practică sau la inspecţia specială la clasă are o pondere
de 25% în media de repartizare.
(c)Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisă. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la
proba practică minimum nota 7 (şapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată.
(d)Candidaţii la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante pot să-şi echivaleze notele obţinute la inspecţiile din cadrul examenului naţional de definitivat (sesiunea 2019) prin completarea unei cereri tip. Conform Metodologiei, candidatii care opteaza pentru posturi
titularizabile si care vor sa-si echivaleze inspectiile din cadrul examenului de definitivat, (sesiunea 2019) trebuie sa obtina la aceste inspectii media peste 8 (opt). Media obţinută la inspecțiile la clasă
în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2019, se poate folosi numai pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unităţile de învăţământ din judeţul/municipiul Bucureşti în care candidatul este înscris la examenul național de definitivare în învățământ.

B. Comisiile pentru inspecțiile speciale la clasa/proba practică vor avea următoarele atribuții- cadru (care vor fi adaptate/îmbunătățite/completate de fiecare comisie )
-Vor întocmi graficele pentru inspecție, pe zile și pe ore, in baza listelor primite de la comisia de concurs si in functie de orarul scolii si al evaluatorilor (aceste grafice vor fi publicate pe siteul ISJ, si
vor fi afisate la sediul ISJ, la centrul de concurs si la unitatile unde se sustin inspectiile);

Joi, 6 mai 2019, ora 11, candidat Olteanu Elena, clasa a X-a D, Psihologie, Comportamente prosociale și antisociale

-Vor aduce la cunoștința candidaților condițiile pe care le poate oferi unitatea școlară pentru desfășurarea inspecției (de ex: poate/nu poate oferi videoproiector, flipchart, markere etc etc)

Există laptop, videoproiector, imprimantă, markere, nu există flipchart, există 3 table albe în sala de clasă.

-Vor aduce la cunoștința candidaților documentele pe care trebuie să le pregătească aceștia(de ex: proiectul didactic al lecției, portofoliul candidatului etc etc)

Vor trebui pregătire proiectul didactic al lecției, materiale didactice, portofoliul candidatului.


-Vor stabili nivelul de studii/clasele, temele, lecțiile etc și eventual tipul lecției (predare/recapitulare) din care candidații să aleagă ce vor prezenta în fața comisiei.
Insistăm ca toate aceste aspecte să facă obiectul materialelor informative/anunțurilor care să fie aduse la cunoștința candidaților.

Joi, 6 mai 2019, ora 11, candidat Olteanu Elena, clasa a X-a D, Psihologie, Comportamente prosociale și antisociale, Lecție de transmitere/dobândire de cunoștințe/formare de competențe


-Evaluatorii vor avea o conduită profesionistă față de candidați, nu vor fi părtinitori sau pătimași și vor încerca, pe cât posibil, să elimine subiectivismul din evaluare.
-Pentru evaluare se va folosi fisa de evaluare anexata și se va completa borderoul de notare transmis de comisia județeană. Rămâne la latitudinea fiecărui centru dacă este oportună folosirea de către evaluatori a altor instrumente de evaluare (asa numitele procese verbale de inspecție).
Membrii comisiilor vor semna o declarație angajament că nu au afini/rude până la gradul IV inclusiv care participă la concurs.

Comisiile pentru inspecția specială la clasă/proba practică
din cadrul Concursului de ocupare a posturilor vacante


-Vor aduce la cunoștința candidaților condițiile pe care le poate oferi unitatea școlară pentru desfășurarea inspecției (de ex: poate/nu poate oferi videoproiector, flipchart, markere etc etc)
-Vor aduce la cunoștința candidaților documentele pe care trebuie să le pregătească aceștia(de ex:
proiectul didactic al lecției, portofoliul candidatului etc etc)
-Vor stabili nivelul de studii/clasele, temele, lecțiile etc și eventual tipul lecției (predare/recapitulare) din care candidații să aleagă ce vor prezenta în fața comisiei Insistăm ca toate aceste aspecte să facă obiectul materialelor informative/anunțurilor care să fie aduse la cunoștința candidaților
-Evaluatorii vor avea o conduită profesionistă față de candidați, nu vor fi părtinitori sau pătimași și
vor încerca, pe cât posibil, să elimine subiectivismul din evaluare.
-Pentru evaluare se va folosi fisa de evaluare anexata și se va completa borderoul de notare transmis de comisia județeană. Rămâne la latitudinea fiecărui centru dacă este oportună folosirea de către evaluatori a altor instrumente de evaluare (asa numitele procese verbale de inspecție).
Membrii comisiilor vor semna o declarație angajament că nu au afini/rude până la gradul IV inclusiv care participă la concurs.