“Reușita mă motivează” – Proiectul ROSE @ Danubius

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR – ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

Detalii despre derularea proiectului ROSE la nivelul liceului Danubius

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Aplicarea unor strategii didactice diverse pentru o educație de tip pregătire remedială în vederea creșterii cu min 8 % a ratei de promovare a examenului de bacalaureat, în perioada de implementare a proiectului.
2. Implicarea și valorizarea experiențelor a minimum 300 de elevi în activități formale și nonformale pentru diminuarea cu min 20% a absențelor nemotivate/elev, în perioada de implementare a proiectului.
3. Adaptarea ofertei curriculare școlare și  extrașcolare la nivelul de înțelegere al elevilor prin desfășurarea unui program de consiliere și orientare școlară bazat pe tehnici de dezvoltare personală pentru îmbunătățirea cu min 10%  a progresului școlar, în perioada de implementare a proiectului.
4. Realizarea, până la finele proiectului, a unui centru de dezvoltare personală în care să se poată desfășura, în condiții optime, activitățile de consiliere și orientare școlară.

Pe durata de implementare a programului (2017-2021), se vor desfășura următoarele activități:

A.1. Activități pedagogice și de sprijin

a) Consultanță, îndrumare și coaching pentru elevi

Activitatea își propune să răspundă nevoilor exprimate de beneficiarii proiectului, de a transforma liceul într-un mediu primitor, unde relația dintre elevi și profesori să fie mai puțin formală și unde activitățile sunt mai atractive și mai diversificate. Activitatea va ajuta nu doar elevii și profesorii să lucreze în echipă, iar elevii să fie implicați în propriul proces de învățare, dar va permite și atragerea sprijinului părinților pentru atingerea obiectivelor stabilite. Activitatea va încuraja soluțiile educaționale tip peer-to-peer,  elevii fiind încurajați să colaboreze mai mult, știute fiind avantajele acestui tip de educație în rândul adolescenților.

Activitatea va fi implementată prin trei categorii de intervenții:
– intervenții de coaching pentru echipa nucleu (tip “1”);
– intervenții de coaching pentru echipa extinsă (tip “2”);
– seminarii interactive de dezvoltare a comunicării, lucru în echipă și planificare (tip “3”).

Intervențiile de coaching tip “1” vor presupune atât activități la distanță, prin sesiuni skype, cât și sesiuni la fața locului, cu rol de suport pentru implementare, sprijin pe metodologie și monitorizarea lucrului cu beneficiarii. Intervențiile de coaching tip “2” si de tip “3”presupun lucrul la fata locului.

Obiectivul acestor sesiuni (cu echipa nucleu si apoi cu echipa extinsa) va fi ca, prin diverse exercitii (educatie non-formala si coaching) sa se formeze spiritul de comunitate/de echipa. In acest cadru, elevii vor vorbi despre problemele/nevoile lor si vor veni cu solutii, propriile idei si initiative despre cum sa rezolve problemele respective. de asemenea, cu ajutorul coachilor, elevii vor vedea ce anume functioneaza deja si aduce rezultate, astfel incat sa construim pe ceea ce exista. la intalnirile periodice, coachii ii vor sprijini pe elevi sa urmareasca progresele realizate in ceea ce si-au propus. Astfel, echipele (nucleu si extinsa) vor genera actiuni (mini-proiecte) care vor fi aplicate intre intalniri. Una dintre initiative ar putea fi, de exemplu, ca elevii sa se pregateasca intre ei la materiile pentru examen. O alta initiativa ar putea fi sa continue intalnirile inspirationale cu absolventi ai liceului, cu implicarea elevilor in organizare. Alte subiecte ce vor fi abordate – valorile si normele grupului; viziunea elevilor despre educatie si viitorul lor; cum invatam sa invatam; auto-cunoastere; motivatie etc.

Echipa nucleu include membrii Consiliului Elevilor + invitati (reprezentanti ai profesorilor si ai parintilor).

Echipa extinsa include elevi reprezentanti ai claselor + invitati (profesori diriginti).

Profesorii diriginti vor avea acces la metode non-formale si coaching si, la cererea dirigintilor, coachii pot participa la ore pentru a sprijini cadrele didactice sa foloseasca metode inovative care sa-i implice pe elevi si sa le sporeasca motivatia.

În primul an se vor organiza 5 intervenții “tip 1”, 5 intervenții “tip 2” si 1 de tip „3”. În al doilea an se vor organiza 5 intervenții “tip 1”, 5 intervenții “tip 2” si 1 de tip „3”. În al treilea an se vor organiza 4 intervenții “tip 1”și 4 intervenții “tip 2”. În al patrulea an se vor organiza 3 intervenții “tip 1” și 3 intervenții “tip 2”.

Intervenția ”tip 1” include următoarele activități pentru ”echipa nucleu”:

Activități ”la distanță” de planificare și suport:

– sesiune Skype planificare sesiune coaching (cu minim o săptămână înainte de data activităților din liceu);
– sesiune Skype suport implementare (după intervenția în liceu, între 2 activități consecutive în liceu)

Activități ”la fața locului” (în liceu – Ziua 1):

– sesiune coaching cu ”echipa nucleu” a liceului;
– sprijin pe metodologie și monitorizare a lucrului la clase

Intervenția ”tip 2” include următoarele activități pentru ”echipa extinsă”:

Activități ”la fața locului” (în liceu – Ziua 2):

– sesiune coaching cu ”echipa extinsă” a liceului;
– sprijin pe metodologie și monitorizare a lucrului la clase.

Intervențiile se vor desfășura în incinta Liceului „Danubius”, în cadrul centrului de dezvoltare personală de la sala P5.

b) Ore remediale

Activitatea își propune să favorizeze formarea și perfecționarea competențelor socilicitate de programele școlare și de programele de bacalaureat, pentru a reduce situațiile de eșec școlar, care favorizează absenteismul și promovabilitatea redusă la finalul anilor școlari si la examenul național de Bacalaureat.

Activitatea se va realiza pe durata celor patru ani ai proiectului, acoperind 728 de ore remediale (câte 182/an). Activitatea se va realiza cu grupe reduse numeric (min. 5, max. 15 elevi). Fiecare grupă va fi coordonată de un profesor. Activitatea se va realiza implicând și elevii care au performante școlare mai bune, în logica învățării “peer to peer” (între egali). Beneficiarii acestor activități vor fi elevii care au rezultate școlare nesatisfăcătoare.

În fiecare an școlar se vor desfășura ore remediale astfel:

– Clasa a IX-a – o grupă (2 sesiuni*1 materie)
– Clasa a X-a – o grupă  (2 sesiuni*1 materie)
– Clasa a XI-a – două grupe (4 sesiuni*2 materii)
– Clasa a XII-a – trei grupe (18 sesiuni*3 materii)

Beneficiari vor fi 105 de elevi ai liceului Danubius, identificați ca aflându-se în situație de risc și care nu pot obține succes școlar și reușită la examenul național de Bacalaureat în lipsa intervenției remediale. Elevii care vor fi implicați în activitățile remediale vor fi selectați  în funcție de rezultatele școlare, de frecvența școlară și de riscul de abandon.

c) Consiliere

Prin activitățile de consiliere ne propunem să investigam reprezentările partenerilor educationali cu privire la finalitatea procesului instructiv-educativ din liceu, să dezvoltam abilitatile socio-emotionale ale elevilor, să facilităm cunoașterea și conștientizarea de către elevi a situațiilor de risc și a efectelor acestora asupra succesului școlar, să identificăm stilurile de învățare și să promovăm tehnicile de învățare activă și strategii de igienă a activității intelectuale, să realizăm sesiuni de educație parentală și de planificare a carierei, să implicăm în activitățile de consiliere deopotrivă profesorii diriginți, dar și profesorii nediriginți și care predau discipline școlare care influențează semnificativ promovabilitatea și frecvența școlară.

Activitatea va fi realizată printr-un studiu aplicat partenerilor educaționali și prin 18 sesiuni de consiliere pe tematicile de mai jos, anual:

1. Studiu privind reprezentările partenerilor educaţionali cu privire la finalitatea procesului instructiv educativ din liceu – participă toți elevii, profesorii
2. Abilităţi socio-emoţionale

A  Strategii de gestionare a emoţiilor negative – participa toti elevii clasei IX
B  Delincvenţa juvenilă-consecinţă a comportamentului violent- participa toti elevii clasei IX

3. Clasa de elevi

A  Status şi rol în grupul clasă  – participa toti elevii clasei IX
B  Climatul clasei  – participa toti elevii clasei a IX-a
C  Medierea conflictelor – participă toți elevii clasei a IX

4. Absenteismul şi rolul său în succesul- insuccesul şcolar participa toti elevii clasei XI

5. Cunoaştere personalitate în legătură cu cariera

A Aptitudini – participa toti elevii clasei X
B Interese participa toti elevii clasei  X
C Motivaţia şcolară  participa toti elevii clasei X

6. Situaţii de risc şi efectele lor asupra succesului şcolar participa toti elevii clasei XI

7. Învăţarea

A Stiluri de învăţare participa toti elevii clasei  IX
B Igiena activităţii intelectuale participa toti elevii clasei IX
C Tehnici de învăţare activă participa toti elevii clasei  X

8. Planificarea carierei

A Tip de personalitate în funcţie de interese participa toti elevii clasei  XI
B Tehnici de căutare facultate, loc de muncă C.V.  – participa toti elevii clasei  XII

Consilierea se va realiza pe durata a 75 de ore anual.

d) Testări la matematică

Activitatea își propune să asigure o testare/evaluare ritmică (de 4 ori pe an), în timpul clasei a XI-a și a XII-a, la disciplina care furnizează rata cea mai semnificativă de eșec la examenul național de Bacalaureat (Matematica), pentru 311 elevi/an. Rezultatele individuale, dar și statisticile referitoare la clase, sunt comunicate elevilor, profesorilor și părinților. Cu ajutorul acestei activități pot fi obținute informații despre competențele insuficient formate, despre nevoile de învățare, dar și despre eficiența programelor remediale.

Fiecare elev va primi vochere individuale cu coduri care asigura acces la testarea online. Toți profesorii de matematică din liceu vor beneficia de o sesiune de training. Fiecare elev și părinte vor primi un kit de informare. Anual se va general un raport pentru fiecare clasă, destinat profesorilor, și un raport comparativ între clase, destinat directorului.

Elevii vor participa la cele 8 sesiuni de testare din ultimii doi ani de liceu.

Profesorii de matematică vor participa la sesiunea de training și vor planifica sesiunile de testare.

Sesiunile se vor desfășura online, utilizând cabinetele de informatică ale liceului.

A. 2. Activități extracurriculare – „Lumea în care ne vom dezvolta”

Activitatea se dorește a fi partea cea mai așteptată a proiectului, având cel mai pronunțat caracter aplicativ, oferind participanților ocazia să cerceteze și să evalueze ceea ce au deprins în școală, modul în care sunt receptați de piața muncii, așteptările cu care sunt întâmpinați, concomitent cu un program de destindere instructivă. Un alt scop al proiectului, prin acest demers, este cel de întărire a simțului civic și patriotic, deplasările reprezentând și un minunat prilej de educație ecologică.

a) Întâlnirile cu reprezentanți ai mediului de afaceri – în liceu, la Centrul de Jurnalism, unde această activitate poate fi înregistrată și transmisă în mediul on line.

Număr participanți/întâlnire: 50 din care 45 elevi și 5 cadre didactice.

Se dorește invitarea a câte 2 reprezentanți, de pe raza municipiului sau din țară, unul dintre ei fiind un absolvent al liceului. La activitate participă reprezentanți ai tuturor claselor din liceu, care vor putea adresa întrebări invitaților. Transmiterea în timp real dar și înregistrarea emisiunii, va permite urmărirea ei de către toți elevii liceului. De asemenea, fragmente din emisiune pot fi folosite ca material didactic la orele de educație antreprenorială, cu elevii claselor a X-a.

b) Vizitele la întreprinderi – vor avea prioritate societățile comerciale din sectorul secundar al economiei, pentru care noi pregătim viitorii muncitori.

Număr participanţi: 100 din care 90 elevi şi 10 cadre didactice

Perioada: semestrial (2 vizite pe an). Durata 1 – 2 ore.

Resurse: aparat foto, cameră video, transport la companii.

Elevii au nevoie să vadă, pe teren, cum este organizată o întreprindere, să vadă cum sunt repartizate posturile de muncă, cum se obțin produsele finite, cum se urmărește îndeplinirea indicatorilor de program. Sperăm să creăm motivația necesară pentru o parte dintre participanți, de a se pregăti pentru a lucra în domeniile vizitate. Dacă e posibil, vrem să organizăm „ateliere”, sprijiniți de managerul întreprinderii, la care elevii să primească, eventual, echipamentul de lucru.

c) Turul României – în care sunt prevăzute vizite la instituții de cultură și civilizație românească, instituții de învățământ superior precum și la companii de succes. Scopul acestor excursii este acela de prezentare a mediului natural și economic al României, pentru facilizarea deciziilor privind continuarea studiilor în învățământul superior.

Număr participanți: 80 elevi și 10 adulți (personal didactic și nedidactic, șofer).

Perioada: vacanța de vară (3 excursii, după cum urmează: 1. 2017 – 2018; 2. 2017 – 2018; 3. 2018 – 2019).

Elevii participanți vor fi selectați în funcție de participarea și implicarea la activități, dar și de interesul manifestat pentru obiectivele excursiilor. Va conta mult comportamentul demonstrat în școală, pe toată perioada derulării proiectului.

Durata fiecărui circuit nu va depăși 6 zile, cu 5 nopți de cazare. Timpul de deplasare va fi de 8 ore pe zi. În localitățile stabilite pentru cazare, vor fi vizitate companii de succes, indiferent de sectorul economic de care aparțin.

Programul concret al vizitelor va fi stabilit ulterior, în funcție de contactele care vor fi realizate cu colaboratorii noștri: facultăți, companii, instituții de cultură. Ținând cont de faptul că orașul nostru nu este centru universitar, la aceste deplasări nu vor lipsi vizitele la diferite universități, cu specializări mai ales în domeniul tehnic, industrial.

A. 3. Activitate de reamenajare și dotare

a) Amenajarea CENTRULUI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

Transformarea sălii P5 în amfiteatru, prin lucrări de igienizare, înălțare în trepte, compartimentare – viitorul forum de dezbatere între partenerii în educație (Liceul Danubius; reprezentanți ai comunității; membri ai comitetului de părinți pe școală; părinți; poliție; reprezentanți ai mediului de afaceri – Camera de Comerț, Industrie și Agricultură, patronate; Poliție etc.), spațiul intim de realizare a activităților de consiliere, îndrumare și orientare profesională, activități de remediere, pregătire specială. Activitățile se vor desfășura pe toată durata proiectului, exceptând perioadele în care se efectuează lucrările de amenajare.

 

Detalii despre derularea proiectului ROSE la nivel național

Subcomponenta 1.1 are în vedere intervenții la nivelul școlilor, prin acordarea de granturi liceelor mai puțin performante din sistemul public de învățământ, în valoare totală de 127,3 milioane de Euro. Perioada de derulare a granturilor acordate liceelor este de maximum 4 ani, iar mărimea acestora este, în medie, de 100.000 Euro.

Obiectivele granturilor sunt reducerea ratei de abandon școlar în licee, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat.

Liceele vor propune activități menite să conducă la realizarea obiectivelor menționate, care vor include, printre altele:

(i) activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare vocațională, de mediere în comunitățile rome, și activități de dezvoltare personală (cel puțin 50% din costurile directe);
(ii) activități extracurriculare și de informare, cum ar fi vizite/excursii de documentare, stagii de pregătire, participări la competiții și formarea de rețele interșcolare (până la 30% din costurile directe); și
(iii) lucrări civile minore de renovare, amenajare a interioarelor clădirilor școlare (de exemplu: laboratoare), fără impact negativ asupra mediului, și achiziții de bunuri (până la 20% din costurile directe).

Proiectul își propune să sprijine aproximativ 1.160 de licee de stat cu performanțe scăzute (reprezentând circa 80% din totalul liceelor de stat).
Schema de grant va debuta în 2016 (prima etapă va include aproximativ 25% din liceele eligibile) și va fi continuată în 2017 cu restul liceelor eligibile.